ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

TEMSILCILIK STATU

…………….. TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ANA STATÜSÜ
            Aşağıda imzası olan gerçek kişiler 4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-3 üncü maddesine uygun olarak ……………………………………………………………………..Türkiye Temsilciliği kurulmuştur.
           
            UNVAN 
            MADDE 1: Temsilciliğin unvanı “………………………………………………….Türkiye Temsilciliği’dir. İş bu ana statünün devamı maddelerinde kısaca”……………...Türkiye Temsilciliği olarak belirtilecektir.
           
            TEMSİLCİLİĞİN YERLEŞİM YERİ
MADDE 2:………………………………………………………...…Türkiye Temsilciliğinin merkezi……………………ilindedir. Temsilcilik, ……………………...…………………………… …… …… ………………………….adresinde faaliyet gösterecektir.
 
            Yerleşim yeri değişiklikleri en geç 10 gün içerisinde Mahallin Mülki İdare Amirlikleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.
 
            KURUCULAR-YÖNETİCİLER
            MADDE 3:…………………………………………………………………………....Türkiye Temsilciliği aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.
           a)…...……………………………………………………………….…………………………..
           b)…...……………………………………………………………….…………………………..
           c)…...……………………………………………………………….…………………………..
           d)…...………………………………………………….………….…………………………….
e)...…………………… (EK- 7)
………………………………………………………………………..
f)...…………………………………………………….………………………………………..
g)...……………………………………………………………………………………………..
            Kurucular aynı zamanda temsilciliğin yöneticileridir.
           
            TEMSİLCİLİK YÖNETİCİLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 4: Temsilcilik yöneticileri Temsilcilik statüsüne ve Türk vakıf mevzuatına uygun olarak görevlerini yaparlar. Bu mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.
 
            TEMSİLCİLİĞİN FAALİYETİ
            MADDE 5: Temel felsefesi açık toplum savunusu olan ……………………………………...
Türkiye Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri;…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………çalışmaları yapmaktır.
 
TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE ÇALIŞMA USULLERİ TEMSİL VE ÇALIŞMA USULÜ
MADDE 6: …………………………………………………..Türkiye temsilciliğinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan vakıf adına yürütürler ve bulundukları yerde Vakıf Merkezini temsil ederler.
 
TEMSİLCİLİĞİN MALVARLIĞI VE GELİRİ MAL VARLIĞI VE GELİR
MADDE 7:………...………………………………………………………………Türkiye Temsilciliğinin temsilciliğin kendine ait tahsis edilmiş bir malvarlığı bulunmamaktadır. Yapılacak faaliyetler ile ilgili tüm masraflar yurtdışında bulunan merkez tarafından karşılanacaktır. Temsilciliğin ayni ya da nakdi bağış kabul etme, bağışta bulunma ve ticari faaliyet yapma, yaptırma yetkisi bulunmamaktadır.
 
HARCAMALARDA DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLAR      
MADDE 8: ………………………………..Türkiye Temsilciliğinin giderleri yurtdışındaki vakıf merkezi tarafından karşılanır ve harcamaları yurtdışına rapor edilir. Herhangi bir bağış alma veya verme yetkisi olmadığından temsilcilik tarafından mahallinde makbuz bastırılamaz. Ödeme yapılırken ödeme fişine, ödemeyle ilgili vakıf yetkili organı kararının tarih ve numarası yazılır. Bütün harcamalar, mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapılır. Kayıtlar Türkçe tutularak, her yıl başında hangi vakıf veya kuruluşlarla hangi projeyi gerçekleştirdiğine dair rapor ile her yıl sonunda faaliyet raporlarının birer nüsha halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere merkezinin bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Valiliğe verilir.
 
TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİNİN BİLDİRİLMESİ
            MADDE 9:………………………………………………………….Türkiye Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile ilgili rapor Türkçe olarak 4 nüsha halinde hazırlanıp bir nüshası Bakanlığa gönderilmek üzere 2 nüshası Valiliğe, 2 nüshası Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar verilir.
 
            TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE İLZAMI
            MADDE 10:…………………………………………….…………Türkiye Temsilciği, Birim Başkanının münferit imzası veya yöneticilerinden ikisinin müşterek imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Birim yöneticileri, temsilciliğin temsil ve ilzamına yetkili olacağı gibi, yurt dışında kurulu vakıf adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.
 
            TUTULACAK DEFTERLER
            MADDE 11:…………………………………………………………….Türkiye Temsilciliği, Türk mevzuatı kapsamında tutulması zorunlu olan defterleri usulüne uygun olarak tutmakla mükelleftir.
           
TEMSİLCİLİĞİN HESAP DURUMU
            MADDE 12:………………………………………Türkiye temsilciliği tahmini bütçesi ve yıl içindeki gelir ve masraflarını yeni yıla devredecek para durumunu gösteren yıl sonu hesap özetini yurtdışında bulunan vakfa, Mahalli Mülki İdare Amiri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verecektir.
 
HESAP DÖNEMİ    
            MADDE 13:…………………………………………………..………………………Türkiye Temsilciliğin hesap dönemi takvim yılıdır.
           
TEMSİLCİLİĞİN KAPATILMASI
MADDE 14:Temsilcilik;
a) İki yıl üst üste yeterince faaliyette bulunmaması ve kanun ve nizamlara aykırı işlemlerinin tespit edilmesi,
b)Yıkıcı, bölücü, örgütsel amaçlı eğitim ve propaganda faaliyetlerinde bulunması,
c) Teftiş ve denetim sonucunda; tenkide alınan hususların yerine getirilmemesi,
d) Türkiye’nin demokratik, Anayasal hukuk düzenine aykırı ve izin verilen amacı dışında faaliyet göstermesi,
halinde kapatılır.
Kapatılan temsilciliğin defterleri ile evrakı vakıf merkezine iletilmek üzere Mülki İdare Amirliğince teslim alınır.
 
DİĞER HÜKÜMLER 
MADDE 15: Bu statüde bulunmayan hususlar da Türk vakıf mevzuatındaki esaslar uygulanır.
ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23