ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

ANA STATU

 (EK- 9)
…………… TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ANA STATÜSÜ
 
 
            Aşağıda imzası olan gerçek kişiler 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 5 ve 36 ’ncı maddelerine uygun olarak……………………………………………………………………..Türkiye Temsilciliğini kurmuştur.
           
            ÜNVAN 
            MADDE 1: Temsilciliğin unvanı “………………………………………………….Türkiye Temsilciliği’dir. İş bu ana statünün devamı maddelerinde kısaca”……………...Türkiye Temsilciliği olarak belirtilecektir.
           
            TEMSİLCİLİĞİN YERLEŞİM YERİ
MADDE 2:………………………………………………………...…Türkiye Temsilciliğinin merkezi……………………ilindedir. Temsilcilik, ……………………...…………………………… …… …… ………………………….adresinde faaliyet gösterecektir.
 
            Yerleşim yeri değişiklikleri 30 gün içerisinde Valililiğe ve İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.
 
            KURUCULAR-YÖNETİCİLER
            MADDE 3:…………………………………………………………………………....Türkiye Temsilciliği aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.
           a)…...…………………………………………..……………………………………………………..
           b)…...…………………………………………..……………………………………………………..
           c)…...…………………………………………..……………………………………………………..
          d)…...…………………………………………...…………………………………………………….
e)...………………………………………….….……………………………………………………..
f)...……………………………………………..……………………………………………………..
g)...…………………………………………….……………………………………………………..
 
            Kurucular aynı zamanda temsilciliğin yöneticileridir.
            Yönetici değişiklikleri 30 gün içerisinde Valililiğe ve İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.
 
            TEMSİLCİLİK YÖNETİCİLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
            MADDE 4: Temsilcilik yöneticileri Temsilcilik statüsüne ve Dernekler ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar. Bu mevzuata aykırı işlemlerinden kişisel ve kurumsal olarak sorumludurlar.
 
            YURTDIŞINDAKİ MERKEZİN KURULUŞ AMACI
            MADDE 5: Yurtdışındaki dernek/kar amacı gütmeyen kuruluşun amacı:…………….…… ………
……...………………………………………………………………….…………………………………….
…...…………………………………………………………………….…………………………………….
…...…………………………………………………………………….…………………………………….
…...………………………………………………………………….……………………………………….
…...………………………………………………………………….……………………………………….
…...………………………………………………………………….……………………………………….
            TEMSİLCİLİĞİN FAALİYETİ
           MADDE 6:Türkiye Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri:….……………………………    ……………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… olacaktır.
 
 
TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE ÇALIŞMA USULLERİ
            MADDE 7:……………………………………………………………………………Türkiye Temsilciliğinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan dernek/kar amacı gütmeyen yabancı kuruluş adına yürütürler ve bulundukları yerde dernek/kar amacı gütmeyen kuruluşun merkezini temsil ederler. 
 
HARCAMALARDA DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLAR
            MADDE 8: Yurtdışındaki merkezin yetkili organının vereceği yetki doğrultusunda temsilcilikler harcama yapar. Ödemeler bastırılacak fiş ile yapılır. Ödeme yapılırken ödeme fişine, ilgili yetkili kişinin kararının tarih ve numarası yazılır. Bütün harcamalar mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapılır. Kayıtlar Türkçe tutulur.
 
TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİNİN BİLDİRİLMESİ   
            MADDE 10:………………………………………………………….Türkiye Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile ilgili bildirim formu Türkçe olarak 2 nüsha halinde hazırlanıp bir nüshası İçişleri Bakanlığına bir nüshası da faaliyette bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Şubat ayı sonuna kadar verilir.
 
            TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE İLZAMI
            MADDE 11:…………………………………………….…………Türkiye Temsilciği, Birim Başkanının münferit imzası veya yöneticilerinden ikisinin müşterek imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Birim yöneticileri, temsilciliğin temsil ve ilzamına yetkili olacağı gibi, yurt dışında kurulu dernek/kar amacı gütmeyen kuruluş adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.
 
            TUTULACAK DEFTERLER
            MADDE 12:…………………………………………………………….Türkiye Temsilciliği, Dernekler mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen defterleri tutar.
            a) Karar defteri
b) Evrak Kayıt defteri
c) İşletme Hesabı defteri
            Yıllık brüt geliri 500 milyarı geçmesi halinde (2004 yılı belirlenen tutar) takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.
           
            HESAP DÖNEMİ
            MADDE 13:…………………………………………………..………………………Türkiye Temsilciliğin hesap dönemi takvim yılıdır.
 
TEMSİLCİLİĞİN KAPATILMASI
MADDE 14:Temsilcilik;
a) Kanun ve nizamlara aykırı işlemlerinin tespit edilmesi,
b)Yıkıcı, bölücü, örgütsel amaçlı eğitim ve propaganda faaliyetlerinde bulunması,
c) Türkiye’nin demokratik, Anayasal hukuk düzenine aykırı ve izin verilen amacı dışında faaliyet göstermesi,
halinde kapatılır.
Kapatılan temsilciliğin defterleri ile evrakları dernek/kar amacı gütmeyen kuruluş merkezine iletilmek üzere teslim alınır.
 
DİĞER HÜKÜMLER 
MADDE 15: Bu statüde bulunmayan hususlar da Türk Derneklerine uygulanan mevzuat uygulanır.
 
ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23